TT-Huế: Công bố phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu

Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TT-Huế, là người có phiếu tín nhiệm cao nhất, với 52/52 phiếu tín nhiệm cao

TT-Huế: Công bố phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu Ảnh 1

Lê Trường Lưu (giữa) có phiếu tín nhiệm cao nhất, với 52/52 phiếu tín nhiệm cao

Tại ngày làm việc thứ 3 thuộc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh TT-Huế khóa VII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người do HĐND tỉnh bầu. Theo đó, người có phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TT-Huế, với 52/52 phiếu tín nhiệm cao .

TT-Huế: Công bố phiếu tín nhiệm 26 người được HĐND tỉnh bầu Ảnh 2

Bỏ phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh TT-Huế bầu

Điều hành phiên họp sáng nay tại phần công bố phiếu tín nhiệm, ông Lê Trường Lưu cho biết, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở để các đại biểu cân nhắc, xem xét trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ gần ba năm qua.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người do HĐND tỉnh TT-Huế bầu:

1. Ông Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 52 phiếu (chiếm 98,11 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 88,68 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm % tổng số đại biểu HĐND).

3. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 50,94 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm 37,74 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Hồ Văn Hải, Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 77,36 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 18,87 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng ban Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,13 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,09 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng ban Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 79,25 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 16,98 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

7.Ông Hoàng Khánh Hùng, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 81,13 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 13,21 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 71,70 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,64 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,53 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Hồ Bê, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,42 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Đào Chuẩn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 32,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Phan Tiến Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 67,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,42 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Phan Thiên Định, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 90,57 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,55 % tổng số đại biểu HĐND).

Loading...

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Nguyễn Nam Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm % tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 33,96 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Hoàng Hải Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 62,26 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 32,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Lê Hữu Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 41,51 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 49,06 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,55 % tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Lê Sỹ Minh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 39,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 22,64 % tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông Hồ Sỹ Nguyên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 52,83 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 9,43 % tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Trần Công Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 22,64 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,66 % tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 69,81 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 24,53 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 67,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 26,42 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Nguyễn Thanh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

+ Số phiếu hợp lệ: 51

+ Số phiếu không hợp lệ: 01

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 49,06 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 35,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,32 % tổng số đại biểu HĐND).

24. Ông Phan Văn Thông, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 60,38 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 33,96 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,77 % tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Hồ Xuân Trăng, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 43,40 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 49,06 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 5,66 % tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Hà Văn Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

+ Số phiếu hợp lệ: 52

+ Số phiếu không hợp lệ: Không có

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 75,47 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 20,75 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,89 % tổng số đại biểu HĐND).

Ngọc Văn

Array ( [nguon_bai_viet] => BaoMoi.Com [url_nguon] => https://baomoi.com/tt-hue-cong-bo-phieu-tin-nhiem-26-nguoi-duoc-hdnd-tinh-bau/c/28891853.epi ) (298069)

Theo BaoMoi.Com

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

Việt Nam cấm, tiêu diệt tôm hùm đất TQ: Bài học 'xương máu' ở nước ngoài

Tại sao tôm càng đỏ bị cấm nuôi ở Việt Nam?

Huế thay màu áo rực rỡ, lung linh bởi 'con đường rước Phật'

Loading...